InspraakOudervereniging

De Oudervereniging behartigt de belangen van ouders en verzorgers van de leerlingen van het Dr. Nassau College. Door middel van de vrijwillige contributie van ouders en verzorgers aan de oudervereniging financiert of subsidieert de Oudervereniging zinvolle extra’s voor de leerlingen en de school, die de gewone schooluitgaven te boven gaan.

De visie van de Oudervereniging is om zich zoveel mogelijk decentraal te organiseren, dat betekent dat op iedere schoolvestiging een oudercommissie actief is. Zie nadere informatie bij de verschillende vestigingen. Echter, als oudervereniging is het van belang om een aantal zaken centraal te regelen, waaronder de financiën en het organiseren van gezamenlijke vergaderingen.

Vier keer per jaar komen de vertegenwoordigers van de verschillende oudercommissies bijeen om vestiging overstijgende onderwerpen te bespreken. Naast de vertegenwoordigers van de verschillende oudercommissies, zijn bij deze vergaderingen ook de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig en de ouders die de centrale taken regelen, waaronder de financiële zaken (penningmeester) en het notuleren van de vergadering (secretaris). Deze groep ouders vormt samen het algemeen bestuur van de vereniging.

Hoe is de oudervereniging georganiseerd?

Alle ouders en verzorgers van leerlingen die het Dr. Nassau College bezoeken zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Eenmaal per jaar ontvangt ieder gezin een brief van de Oudervereniging met het verzoek om een vrijwillige contributie. Elke vestiging heeft een eigen budget om activiteiten in de eigen vestiging van te organiseren. Aan het eind van het schooljaar wordt een jaarrekening en een jaarverslag opgesteld. Ieder schooljaar in november wordt in een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd.

Informatie

Wilt u meer informatie over de oudervereniging? Op de website van het Dr. Nassau College vindt u naast actuele informatie ook de gegevens van contactpersoon van oudercommissies. Wilt u als ouder of verzorger participeren, neem dan gerust contact met ons op. Ons e-mail adres is: oudervereniging@dr.nassaucollege.nl