InspraakMedezeggenschapsraad

Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, personeel, bestuur en management achter staan. Het Dr. Nassau College heeft daarom een Medezeggenschapsraad (MR). De MR let erop dat er in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen en personeel aan de ene kant en de directie van de school aan de andere kant. Op deze manier worden ouders, leerlingen én personeel actief betrokken bij wat er gebeurt op het Dr. Nassau College. Door mee te denken en mee te beslissen, draagt iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat.

Volgens de wet

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, zie ook www.infowms.nl) moeten er evenveel personeelsleden als ouders/leerlingen in de MR zitten. Dit is vastgelegd in een statuut en een reglement. De wet regelt algemene bevoegdheden, maar ook advies- en instemmingbevoegdheden. Soms als een recht van de hele Medezeggenschapsraad, soms als een recht voor alleen de personeelsleden of de ouders/leerlingen. Het adviesrecht betekent dat de directie van de school de MR eerst advies moet vragen over een voorstel voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Het instemmingsrecht houdt in dat de directie de instemming van de MR nodig heeft voordat ze een voorstel mag uitvoeren. De MR heeft daarnaast recht op informatie, het recht om voorstellen te doen (initiatiefrecht) en het recht om alles wat er speelt op de school aan de orde te stellen.

Samenstelling

De MR bestaat uit 32 leden. De helft daarvan wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur (een voorzitter en een secretaris) en 13 personeelsleden. Samen vormen zij de PMR (de MR vanuit het personeel).

Quintus             Sophie Welling

Quintus             Femme Fioole

Quintus             Dennis Kuils

Quintus             Jan Hollander

Penta                Geert Ridderbos -                            voorzitter

Penta                Jordi Poel

Penta                Uilke Hoekstra

Beilen               Nanja Mehlkopf  -                             secretaris

Beilen                Vacature

Aa en Hunze    Rick Tubben

Aa en Hunze    Hendrik Veenstra

Norg                   Jasper van Dijken

Norg                   Carolina Lavarias

ISK                      Renate Buls

Bedrijfsbur.       Wouter van der                                 Weerd

De andere helft bestaat uit 7 leerlingen en 8 ouders (OMR).

Alle locaties doen mee. De MR-leden komen vanuit alle locaties van het Dr. Nassau College:

  • Quintus: 4 PMR-leden, 3 OMR-leden, 1 leerlingen, 1 leerling-vacature
  • Penta:     3 PMR-leden, 2 OMR-leden en 2 leerling-vacatures
  • Beilen:    2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling-vacature
  • Norg:       2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling-vacature
  • Gieten:    2 PMR-leden, 1 OMR-lid en 1 leerling-vacature
  • ISK:           1 PMR-lid
  • Bedrijfsbureau: 1 PMR-lid

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@dr.nassaucollege.nl.

Bijeenkomsten

Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2017-2018