Actueel Bericht voor de eindexamenkandidaten: zak-slaagregeling is bekend

Bericht voor de eindexamenkandidaten: zak-slaagregeling is bekend

De zak-slaagregeling is bekend, lees hier de brief die is gestuurd naar de examenkandidaten en hun ouders. Nadere informatie volgt voor de meivakantie vanuit de locatie.

Beste ouders en examenkandidaten,

Zoals u weet zal het centraal schriftelijk examen dit schooljaar niet meer doorgaan. Op basis van het schoolexamen (programma van toetsing en afsluiting, PTA) wordt nu bepaald wie er is geslaagd. Er is daarvoor door het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap een zak-slaagregeling 2019-2020 gemaakt. Deze geldt uitsluitend voor de leerlingen die dit schooljaar examen doen.

Wat verandert er?

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

  • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
  • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
  • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
  • In plaats van herexamens zijn er nu resultaatsverbeteringstoetsen.

De uitslag

Het schoolexamen is op 4 juni conform het PTA, inclusief de herkansingen, afgerond. Op deze dag krijgt u bericht over de uitslag.

Gezakt en dan?

Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. het schoolexamen of die zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) die worden afgenomen na 4 juni 2020. Voor leerlingen mavo, havo en vwo geldt dat zij maximaal twee RV-toetsen mogen maken en leerlingen vmbo-bb en vmbo-kb mogen maximaal drie RV toetsen maken.

Voor de meivakantie volgt vanuit de locatie nadere informatie over de uitwerking van deze maatregelen. Indien u vragen heeft kunt u zich tot de locaties richten.

Met vriendelijke groet,

Marcel Klaverkamp, bestuurder