Actueel Agenda MR vergadering 27 september

Agenda MR vergadering 27 september

De Medezeggenschapsraad vergadert op donderdag 27 september 2018 in de vergaderruimte van het bedrijfsbureau vanaf 19.30 uur. Hierbij ontvangt u de agenda.

AGENDA:

1  Opening
2  Mededelingen/info/ aanvullingen, wijzigingen agenda
    * Mededelingen van het College van Bestuur            
    * Ingekomen stukken    
3  Notulen MR-vergadering van donderdag 12 juli 2018
4  Schoolondersteuningsprofielen 2018-2022                     MR AB  art. 25
    01 ISK
    02 Penta
    03 Quintus
    04 Beilen
    05 Aa en Hunze
    06 Norg
5  Informatieve punten
    01 DOVOC
6  Rondvraag
7  Sluiting

Bron beeldmateriaal: Adobe Stock